Privacy Statement

Dit is de Privacy Policy van Rietveld Logistics Group B.V. (hierna te noemen “Rietveld Logistics Group”,
“WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Visserijweg 4, te Oosterhout. Rietveld Logistics
Group is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20164427. Deze Privacy Policy legt
uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij
verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken
persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op
dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door
gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken
van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
• Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende
gegevens:
a. E-mailadres
b. Naam
c. Telefoonnummer
d. Adres
e. IP-adres
• Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de privacy
policy voor onze website.

Doeleinden verwerking gegevens
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het
aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres,
telefoonnummer en betaalgegevens. Rietveld Logistics Group verzamelt en verwerkt deze gegevens om
onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres
en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan
derden verstrekt, tenzij Rietveld Logistics Group daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij omdat het werken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor
toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te
bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel,
gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te
delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van
fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij
ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit
noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze
voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
Rietveld Logistics Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Rietveld Logistics Group
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke
persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@rietveldlogsticsgroup.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u
uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u
contact opnemen met Rietveld Logistics Group door een e-mail te sturen naar info@rietveldlogsticsgroup.nl of een brief
sturen aan:

Rietveld Logistics Group B.V.
Visserijweg 4
4906 CJ Oosterhout

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Rietveld Logistics Group kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom
geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy
treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met Rietveld Logistics Group
door een e-mail te sturen naar info@rietveldlogsticsgroup.